Zuletzt bearbeitet 31.03.2015 11.00


Zuletzt bearbeitet 21.06.2015 10.01
Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Warszawie

 

 

Przywództwo polonijne – jego rola

i wpływ na zachowanie tożsamości

narodowej polskiej emigracji

Redakcja JUPITERA została zaproszona do udziału w w/w konferencji.

 

Światowa Rada Badań nad Polonią

Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Kongres Polonii Amerykańskiej

Przywództwo polonijne – jego rola i wpływ na zachowanie tożsamości narodowej polskiej emigracji

12-13 czerwca 2015 r.

w gmachu Wydziału  nauk Historycznych i Społecznych UKSW

Komitet Organizacyjny Konferencji:

ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

mgr Walter Wiesław Gołębiewski – Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią, Konsultant Generalny Komitetu Organizacyjnego

mgr Aneta Hoffmann – członek Światowej Rady Badań nad Polonią, Prezes Fundacji Kresy Historii

mgr Maciej Jarota – członek Światowej Rady Badań nad Polonią

prof. UMK dr hab. Jacek Knopek – kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Maria Szonert-Binienda – Wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, Konsultant Generalny Komitetu Organizacyjnego

mgr Ewa Wysga – Sekretarz Generalna Światowej Rady Badań nad Polonią

prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią

Sekretariat Komitetu Organizacyjnego:

mgr Aneta Herman, mgr Magdalena Patatyn

Moderatorzy konferencji:

prof. UMK dr hab. Jacek Knopek  – kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią

Cele konferencji:

Celem konferencji było przedstawienie i omówienie wielowątkowego tematu przywództwa polonijnego w aktualnej, emigracyjnej rzeczywistości. Przybliżyła ona historyczną złożoność i wagę przywództwa polonijnego, jego wpływ na zachowanie tożsamości narodowej w przeszłości oraz w kontekście dokonującej się obecnie wymiany pokoleniowej. Ze szczególną uwagą podjęty został problem przywództwa wśród ostatniej fali emigracji po roku 2005. Organizatorzy pragnęli też przeprowadzić egzemplifikację najważniejszych dokonań prominentnych liderów polonijnych w polityce, ekonomii, kulturze i życiu społecznym krajów zamieszkania oraz znaczenia tych dokonań dla Polonii i Kraju pochodzenia. Ukazana została rola Kościoła katolickiego oraz duszpasterstwa polonijnego w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej emigracji polskiej.

Konferencja z udziałem przywódców polonijnych połączona była z warsztatami, które są okazją do wymiany doświadczeń w zakresie rozwiązywania konfliktów i problemów wynikających z wymiany pokoleniowej Polonii, tworzenia infrastruktury organizacyjnej i medialnej oraz wielopłaszczyznowych kontaktów z Krajem pochodzenia Polaków mieszkających w różnych regionach świata.

 Organizatorzy podejmą starania zmierzające do wydania wygłoszonych referatów w publikacji pokonferencyjnej.

Z wyrazami szacunku,

ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof. UKSW- Wiceprezes do Spraw Naukowych Światowej Rady Badań nad Polonią.                                                                                                        

Walter Wiesław Gołębiewski, MBA – Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią

***

Kilkudziesięciu polonijnych naukowców oraz przedstawicieli organizacji polskich z kilkunastu krajów świata, debatowało w Warszawie na temat roli polonijnego przywództwa i jego wpływu na zachowanie tożsamości narodowej.

W stolicy, z inicjatywy Światowej Rady Badań nad Polonią, Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, odbyła się międzynarodowa konferencja zatytułowana "Przywództwo polonijne - jego rola i wpływ na zachowanie tożsamości narodowej ".

Czy wśród młodego pokolenia emigracji są liderzy gotowi przejąć ważne funkcje w organizacjach polonijnych, czy angażują się w życie swoich społeczności ? Jaka jest rola duszpasterzy polonijnych w podtrzymywaniu tożsamości narodowej emigracji ? Na te między innymi pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy warszawskiej debaty.

Polskie Radio dla Zagranicy było patronem medialnym konferencji.

 

KontaktZuletzt bearbeitet 10.10.2013 13.50
Linki