Zuletzt bearbeitet 31.03.2015 11.00


Zuletzt bearbeitet 25.04.2013 20.47
Międzynarodowy Konkurs dla dzieci i młodzieży polonijnej

 

Regulamin Międzynarodowego Konkursu

dla dzieci i młodzieży polskiej za granicą

na komiks

poświęcony Odsieczy Wiedeńskiej w 1683 r.

Patronat honorowy

 1. Romuald Szoka - Radca-Minister Ambasady RP w Wiedniu.
 2. Paweł Jaskanis -  Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie.
 3. Teresa Piłat – Reszka – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
 4. Włodzimierz Szeląg – Dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej  w Wiedniu.

Zasady konkursu.

 1. Organizatorem konkursuna krótką formę komiksową jest Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Wiedniu.
 2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży polskiej mieszkającej za granicą. Udział mogą brać uczniowie szkolnych punktów konsultacyjnych i zespołu szkół przy ambasadach, uczniowie szkół polonijnych oraz dzieci i młodzież nieuczęszczające do szkól polskich poza granicami.
 3. Cele konkursu:
 4. uczczenie 330. rocznicy bitwy pod Wiedniem,
 5. kształtowanie świadomości historycznej i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o bitwie pod Wiedniem z 1683 r.,
 6. budzenie zainteresowań przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,
 7. kształtowanie umiejętności kreatywno-krytycznego myślenia o dziejach minionych i ich wpływie na współczesność,
 8. rozwijanie zainteresowań tematyką historyczną.
 9. Warunki uczestnictwa:
 10. warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne przygotowanie prac w zakresie rysunku, malarstwa lub grafiki komputerowej,
 11. problematyka prac może obejmować zarówno przemarsz wojsk polskich z Wilanowa do Wiednia, jak i samą bitwę,
 12. konkurs jest jednoetapowy, otwarty i podzielony na kategorie wiekowe: I grupa 10 – 12 lat, II grupa 13 – 15 lat, III grupa 16 – 19 lat.
 13. komiks powinien składać się z minimum 3, a maksimum 6 plansz o formacie A4 (210 x 297 mm).
 14. prace mogą być przygotowane indywidualnie lub grupowo (maksymalnie 2 osoby, z uwzględnieniem rysownika oraz scenarzysty),
 15. plansze na odwrocie powinny zawierać imię (imiona), nazwisko (nazwiska) autora (autorów), adres, adres e-mail oraz telefon kontaktowy,
 16. każdy uczestnik lub zespół uczestników może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub  nieterminowe zgłoszenia do konkursu.
 18. Konkurs trwa od 01.05.2013 r. do 20.06.2013 r. Prace należy przesłać pocztą na adres:

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Wiedniu (Polnische Schule)

Promenadeweg 3

1230 Wiedeń, Austria.

Decyduje data stempla pocztowego.

 1. Rozwiązanie konkursu zostanie ogłoszone we wrześniu 2013 r. Lista laureatów ogłoszona zostanie na stronie internetowej szkoły www.wieden.orpeg.pl.

8.  Zasady przyznawania nagród.

Spośród nadesłanych prac jury wybierze po trzy najlepsze prace w każdej grupie wiekowej. Przy ocenie prac jury weźmie pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem, poprawność merytoryczną, atrakcyjność scenariuszową oraz graficzną.

9. Przewidywane są nagrody rzeczowe: albumy, książki. Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom. Organizator może przyznać również inne nagrody.

10. Nagroda specjalna, ufundowana przez Polski Ośrodek Informacji Turystycznej               w Wiedniu to weekend w Krakowie dla dwóch osób (dojazd do Krakowa na własny koszt). Nagroda ta zostanie przyznana dodatkowo dla najlepszej pracy konkursu, niezależnie od grupy wiekowej.

11. W skład jury konkursu wchodzą nauczyciele SPK w Wiedniu, przedstawiciele Rady Rodziców, Ambasady RP w Wiedniu, Muzeum w Wilanowie, Ośrodka Informacji Turystycznej w Wiedniu, artyści plastycy z Austrii.

12.  Postanowienia końcowe:

 1. prace na przesyłane są na koszt własny oraz na własne ryzyko uczestnika i nie podlegają zwrotowi,
 2. biorąc udział w konkursie, uczestnicy akceptują zasady konkursu zawarte w regulaminie,
 3. osoby nagrodzone wyrażają zgodę na zamieszczenie swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na upublicznienie swoich prac,
 4. uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich prac w celach promocyjnych.

13. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +43/1/8884158181 w godzinach pracy SPK w Wiedniu lub drogą mailową pod adresem dyrektor@szkolapolska.org

Życzymy powodzenia i czekamy na Wasze prace!

Organizatorzy konkursu.

Wiedeń, 24.04.2013 r.

KontaktZuletzt bearbeitet 10.10.2013 13.50
Linki